Col.lecció Visual Minerals Gràfics

By Lidia & Sandra

VMG - Visual Minerals Gràfics - Portada

FTMINERBàsic

FOTOMINERBásic es una versió reduïda de FOTOMINER, extreta d'aquesta versió extensa, produïda entre les dècades dels "80s i 90s" del segle passat, a partir de la base de dades personal de l'autor.

Aqui fem servir la classificació mineralògica del 1938 d'Strunz (Karl Hugo Strunz), professor de mineralogía de la Technische Universität, de Berlín, Alemanya.

Tot el material fotografiat correspón a moltes i diverses col.leccions de mineralogistes, col.leccionistes i afeccionats diversos.

Les fotografíes efectuades abasten des de principis de la dècada dels "80s" del segle passat fins l'actualitat (2014), algunes d'elles han estat reconvertides del paper i dels antics negatius al sistema digital.

En totes les fotografíes es només el nom de l'autor de la mateixa el que consta. La data només es correspón amb l'any en que les fotografíes varen ser incloses en la col.lecció virtual, per tant el primer any es el de 1999. Les mesures indicades (AxBxC) són les mides màximes  de la peça.

Aquesta versió ha estat extreta de la database original ampliada, creada l'any 1987. El darrer diseny es de l'any 1995, amb diverses aportacions noves durant la decada dels 2000's.

FOTOMINER es un projecta unipersonal, obert a la divulgació i al coneixement,  de tots aquells que hi vulguin participar-hi.

--------------------------------------

L'accés als jaciments en general requereix si escau del corresponent permís o llicència, atorgats pels seus titulars o propietaris, així mateix s'ha d'assumir les degudes precaucions de seguretat per part de les persones que puguin accedir a la recollida de mostres. Fotominer.com i els seus propietaris no es fan responsables del mal ús, ni de cap altre ús o utilització, de les dades i informacions contingudes i facilitades en aquest lloc web, per part de terceres persones ni de cap altra part, ni de cap contratemps i/o circumstàncies que poguessin concórrer-los.

El acceso a los yacimientos en general requiere si procede del correspondiente permiso o licencia, otorgados por sus titulares o propietarios, así mismo se tiene que asumir las debidas precauciones de seguridad por parte de las personas que puedan acceder a la recogida de muestras. Fotominer.com y sus propietarios no se hacen responsables del mal uso, ni de ningún otro uso o utilización, de los datos e informaciones contenidas y facilitadas en este sitio web, por parte de terceras personas ni de ninguna otra parte, ni de ningún contratiempo y/o circunstancias que pudieran concurrirles.

 

No està permesa la reproducció, ni cap part del contingut d'aquesta obra per a fins comercials, sense l'autorització dels seus titulars, propietaris i/o autors.

Avís legal / Aviso legal

 

 

COMPENDIUM MINERAL FOTOMINER és un compendi mineralógic de nivell mundial, on podràs trobar més de 35.000 fotografies de minerals, amb més de 2.000  temes "mineral / jaciment", així com  més de 1.000 fotografies relacionades amb jaciments i mines, està distribuït en dos blocs principals: a) espècimens minerals amb els jaciments i mines on estan citats, i b) en sentit invers els jaciments i mines amb els seus diversos espècimens minerals, on estan citats. Sovint es van afegint noves dades i fotografies. És un viatge excepcional al Primer Regne Natural.
FOTOMINER es un compendio mineralógico de nivel mundial, donde podrás encontrar mas de 35.000 fotografías de minerales, con mas de 2.000 temas "mineral / yacimiento", así como mas de 1.000 fotografías relacionadas con yacimientos y minas, estando distribuido en dos bloques principales: a) especímenes minerales con los yacimientos y minas donde están citados, y b) en sentido inverso los yacimientos y minas  con sus diversos especímenes minerales, donde están citados. Periodicamente se van añadiendo nuevos datos y fotografías. Es un viaje excepcional al Primer Reino Natural.

ALTRES VISTES I ENLLAÇOS DIRECTES / OTRAS VISTAS Y ENLACES DIRECTOS :

RECTIFICACIONS Pàgina de jaciments i/o minerals etiquetats erròniament i posteriorment rectificats. / Página de yacimientos y/o minerales etiquetados erróneamente y posteriormente rectificados.

PROPERES APORTACIONS MINERALS Alguns dels minerals inèdits (mineral-jaciment) en "fotominer", que pròximament aniran sent incorporats. / Algunos de los minerales inéditos (mineral-yacimiento) en "fotominer", que próximamente irán siendo incorporados. 

PROPERES APORTACIONS JACIMENTS Algunes vistes de jaciments que pròximament aniran sent incorporats a "fotominer".  / Algunas vistas de yacimientos que próximamente irán siendo incorporados a "fotominer". 

ROQUES / ROCAS  (En preparació/En preparación)

MONOGRÀFICS - Pàgines de fotos de minerals segons referéncia de localització. / Páginas de fotos de minerales srgún referéncia de localización.

 

- FOTOMINER és un web personal, exclusivament divulgatiu, no conté cap tipus de publicitat, ni pròpia ni de tercers, ni es dedica a la venda o una altra forma de comercialització. Tampoc rep cap tipus de subvenció, ni pública ni privada, ni donacions per part de ningú, sigui de persones com d'entitats.

- FOTOMINER es un web personal, exclusivamente divulgativo, no contiene ningún tipo de publicidad, ni propia ni de terceros, ni se dedica a la venta u otra forma de comercialización. Tampoco recibe ningún tipo de subvención, ni pública ni privada, ni donaciones por parte de nadie, sea de personas cómo de entidades.


 


 


 

 


 


 


Visualminer i Fotominer son col.leccións virtuals de minerals

Col.laboren desinteressadament :

 

 

 

 

 

Han col.laborat desinteressadament :

 

 

     

 

AGRAÏMENTS / AGRADECIMIENTOS

DEDICATÒRIES / DEDICATORIAS

IMATGES D'AUTORS / IMÁGENES DE AUTORES

 

Creative Commons LicenseEl contingut de  l'obrra està subjecte a una Llicència Creative Commons.

http://fotominer.com, web creada i dissenyada per Ll.García.1995/2013.

VMG - © 1999 - 2010 Visual Minerals Gràfics.Col.leccións Visualminer i Fotominer. Mineralogía Sistemàtica Mineralogía de jaciments Jaciments. Avis legal. / Aviso legal.